قیمت دامنه

دامنه هزینه ثبت نام هزینه تمدید هزینه انتقال
دامنه.com هزینه ثبت نام ۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.net هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.org هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.info هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.info هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.club هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.email هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.guru هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.today هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.xyz هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.co هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.asia هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.biz هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.mobi هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.name هزینه ثبت نام ۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰
دامنه.bz هزینه ثبت نام۲۴۹/۵۰۰ هزینه تمدید۴۴۹/۵۰۰ هزینه انتقال۳۴۹/۵۰۰