پاپاور

چهار جهت

چهار گزینه موجود است: تراز بالا، راست، پایین و چپ. هنگام استفاده از Bootstrap در RTL، دستورالعمل ها منعکس می شوند.